INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA OCENY WNIOSKÓW W NABORZE NR FENG.01.01-IP.01-002/23 ŚCIEŻKA SMART

Na podstawie Regulaminu wyboru projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I FENG 2021-2027, informuje, że termin na przeprowadzenie i zatwierdzenie wyników oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 2. naboru FENG.01.01-IP.01-002/23 – Ścieżka SMART zostaje wydłużony.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynoszący 100 dni od zakończenia naboru zostaje wydłużony z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w naborze i konieczność zapewnienia najwyższych standardów jakości i rzetelności procesu oceny.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną zostanie opublikowana do 19 kwietnia 2024 roku.

Informacja ze STRONY

Zespół Enterprise Europe Network