SFF EUROPEAN MEGATRENDS SUMMIT: MOONSHOT EDITION, ORGANIZATOR START FOR FUTURE (SFF) COOPERATIVE/ 29.11-01.12 W MONACHIUM, NIEMCY

W imieniu START FOR FUTURE (SFF) COOPERATIVE, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w SFF EUROPEAN MEGATRENDS SUMMIT: MOONSHOT EDITION, które odbędzie się w dniach 29.11-01.12 W Monachium.

Celem Start For Future (SFF) European Megatrends Summit: Moonshot Edition jest nawiązanie współpracy między jego uczestnikami czyli korporacjami, przedstawicielami MŚP, indywidualnymi przedsiębiorcami oraz startupami koncentrującymi się na kluczowych pionach gospodarki takich jak mobilność, przemysł, energia i opieka zdrowotna.

Podczas SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition odbędą się 4 workshopy (2 w ter-minie 30.11.2023 oraz 2 przewidziane na 01.12.2023), na wskazane niżej tematy:

1.            Workshop: “Introduction of the group members to each other, discussion about the challenges of the vertical”.

2.            Workshop: “Identifying the topics of the challenges and defining the subjects of each startup team”.

3.            Workshop: “Defining the organization of the startup teams: consortium, stakeholders, partners, vision of the team and further organization related issues”.

4.            Workshop: “Working on the Feasibility&Milestone Plan and defining the ways for implementa-tion (if possible, also the working packages)”.

SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition jest pierwszym krokiem w kierunku opra-cowania kompleksowego Programu Innowacji SFF, dedykowanego sektorom reprezentowanym w trakcie wydarzenia.

Koncepcja Rozwoju Programu Innowacji SFF

Program którego otwarciem jest SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition opiera się z jednej strony na strukturze w której startupy prezentują projekty i/lub koncepcje produktów, a także gotowe produkty, oraz koncepcje, modele i strategie biznesowe, celem pozyskania partnerów bądź inwestorów. Z drugiej strony Program nawiązuje do wyznań przed którymi stają wymienione wyżej branże w związku z rysującymi się w każdej z nich megatrendami, tworząc podłoże dla wypracowania założeń międzynarodowej współpracy, stanowiącej odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania bran-żowe.

Wsparcie dla Programu zapewniają zarówno Start For Future (SFF) Cooperative oraz Strascheg Cen-ter for Entrepreneurship Munich, jak i regionalne ekosystemy, uniwersytety, instytuty badawczo-rozwojowe, instytucje publiczne, firmy branżowe oraz start-upy z pulą mentorów, coachów oraz ekspertów ds. administracji, sprzedaży, marketingu, zarządzania. Podmioty te tworzą klastry techno-logii motoryzacyjnej, produkcji, sztucznej inteligencji/cyberbezpieczeństwa, energii i opieki zdrowot-nej zapewniające warunki dla inicjowania współpracy, rozwijania bieżących działalności gospodar-czych oraz internacjonalizacji skali i wymiaru ich działalności.

Korzyści dla firm płynące z udziału w SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition

Podstawowym założeniem SFF jest to, że duże i małe firmy są jednakowo ważne w ekosystemach gospodarek każdego z państw. Stąd też korzyści płynące z udziału w SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition obejmują m.in.:

  • nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami niemieckiego przemysłu oraz podmiotami repre-zentującymi inne regiony Europy,
  • uzyskanie informacji na temat najważniejszych tematów badawczych i rozwojowych (mega-trendów) oraz towarzyszących im strategii w relacji do poszczególnych branż,
  • nawiązanie bliskiej współpracy z przedstawicielami poszczególnych branż w roli kooperantów i/lub dostawców,
  • pozyskanie kontaktów z urzędnikami publicznymi, politykami oraz przedstawicielami ekosyste-mów przedsiębiorczości,
  • uzyskanie dostępu do ekspertów z instytutów badawczo-rozwojowych i uczelni zajmujących się tematyką energii, zdrowia, przemysłu, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz mobilności,
  • przystępowanie do klastrów działających zarówno na poziomie regionalnym jak i międzynaro-dowym, a także bezpośrednie zaangażowanie się w ich działalność,
  • kontakt z przedstawicielami każdej z branż zapewniający możliwość powołania inicjatywy kla-strowej w celu wspierania rozwoju lokalnego przemysłu,
  • dostęp do zasobów rozwojowych celem efektywnego rozwiązania własnych problemów i opra-cowania strategii rozwoju (w wymiarach indywidualnym i branżowym),
  • dostęp do udziału w przetargach UE zgodnie z wytycznymi Start for Future (SFF) Cooperative

SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition jest dedykowany trzem grupom odbiorców:

1)           Startupy, środowisko akademickie, społeczeństwo obywatelskie i instytucje publiczne – bez opłat.

2)           Firmy/przedstawiciela branży (reprezentującego branżę: zdrowie, gospodarka o obiegu za-mkniętym, żywność, produkcja, mobilność, energia) – cena za udział 1000 EUR (trzy bilety na firmę).

3)           Sponsor branżowy (moderujący wyzwanie branżowe i prezentujący zaangażowanie swojej or-ganizacji w innowacje i współpracę międzysektorową) – 5000 EUR.

SFF European Megatrends Summit: Moonshot Edition jest zorientowane na tworzenie warunków dla rozwoju uczestniczących w nim przedsiębiorstw. W tym celu SFF stawia za priorytet gromadzenie i analizę oczekiwań uczestników wydarzenia dotyczących SFF jako platformy regionalnych ekosyste-mów przedsiębiorczości służącej promowaniu regionalnych gospodarek oraz innowacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie PROJEKTU

Szczegółowych informacji udziela:

dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, pok. RA249

35-225 Rzeszów

📧tskica@wsiz.edu.pl

Redaktor Naczelny

Financial Internet Quarterly

Project manager SFF.DeepT+ 

Supported by EIT Urban Mobility & EIT HEI Initiative

SFF

Serdecznie zapraszamy !!