O nas

O SIECI                                                                                                                                                   

Sieć Enterprise Europe Network została powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w 2008 roku w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 – CIP). Sieć łączy w sobie dorobek i zalety dwóch sieci poprzednio działających na rzecz sektora MŚP – Centrów Euro Info oraz Centrów Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centre). Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które maja im pomóc w pełni rozwijać potencjał i zdolności innowacyjne. Ponadto Enterprise Europe Network jest pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Z połączenia zakresów działalności obu sieci wyznaczone zostały główne cele funkcjonowania Enterprise Europe Network:

  • podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw;
  • transfer technologii;
  • rozwijanie innowacji w przedsiębiorczości;
  • zdobywanie nowych rynków światowych.

Około 600 ośrodków z ponad 50 krajów będących członkami Unii Europejskiej, jak również krajów trzecich, jest afiliowanych przy rozmaitych organizacjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe itp. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które umożliwiają dzielenie się swoją wiedzą, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz transfer technologii we wszystkich krajach zrzeszonych w sieci. Ponadto ośrodki ściśle powiązane są z Komisja Europejską, która pozwala im być na bieżąco z politykami oraz inicjatywami Unii Europejskiej skierowanymi do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

Działalność ośrodków opiera się o zasadę „zawsze właściwych drzwi”. Oznacza to, iż wszystkie firmy sektora MŚP, które zwrócą się do ośrodka z konkretnym problemem lub zapytaniem, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do potrzeb. Wszystko to odbywa się przy zaangażowaniu konsultantów oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wewnętrznych.

Usługi Enterprise Europe Network ukierunkowane są zatem na szeroką pojętą,

bezpłatną pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ich dynamicznym rozwoju!

http://een.ec.europa.eu/

 

 

KRÓTKA HISTORIA OŚRODKA ENTERPRISE EUROPE NETWORK PRZY WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

Od 1994 roku przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie działał ośrodek Euro Info Centre PL – 410. Wraz z trzystoma instytucjami tego typu, funkcjonującymi na terenie całej Europy, ośrodek wspierał przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską oraz Jednolitym Rynkiem UE.

Z dniem 31 grudnia 2007r. rzeszowski ośrodek Euro Info zakończył swoją działalność pod dotychczasową nazwą. Kontynuując ideę ośrodków Euro Info, 1 stycznia 2008r. Komisja Europejska powołała do istnienia nową sieć informacyjno-doradczą pod nazwą Enterprise Europe Network, której członkiem stało się Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Od tamtej pory aż do końca 2010r. Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości sprawowało pieczę nad działalnością ośrodka. Z dniem 31 grudnia 2010 roku zakończył się również I etap realizacji projektu. Od 1 stycznia 2011 roku organizacją nadzorującą pracę ośrodka Enterprise Europe Network stała się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia intensywnie współpracuje z otoczeniem biznesowym w skali regionalnej, krajowej oraz europejskiej, a jej oferta obejmuje m.in.: obszar badań, zarządzania, finansów, rozwoju kadry, usług informatycznych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wyróżnia się strategicznym podejściem, praktycznym doświadczeniem oraz wysoką efektywnością. Wszystko to, aby znacząco poprawić skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewnić jego stabilny rozwój.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Konsorcjum Polska Południowa, obejmującego swym zasięgiem województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie. W skład konsorcjum chodzą takie ośrodki jak:

1. KOORDYNATOR - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach;

2. Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach;

3. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska;

4. Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie;

5. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Gliwicach;

6. Fundusz Górnośląski S.A. oddział w Katowicach (dawniej Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.);

7. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" w Rzeszowie;

8. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie;

9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE JAKO PARTNER SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi swą działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą, a także poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu. Innowacyjność usług, doświadczenie we współpracy z firmami oraz praktyczne podejście biznesowe przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stała się uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a od 6.04.2000r. jest jedną z trzech uczelni w Polsce, będącą oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji Szkół FEDE organizacji pozarządowej UNESCO. W rankingach opartych na opinii pracodawców uczelnia zajmuje czołowe lokaty w Polsce. Jest bardzo dobrze postrzegana na rynku jako instytucja naukowa, ale także jako pośrednik w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, dzięki przynależności do sieci Enterprise Europe Network. Jest zaangażowana we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji woj. Podkarpackiego, dociera m.in. do wszystkich członków 10 inicjatyw klastrowych w regionie.

Szereg powołanych przy Uczelni jednostek równocześnie wspiera dydaktykę poprzez rozbudowane kontakty ze światowej klasy specjalistami oraz realizację licznych projektów, w które angażują się studenci. Z drugiej jednak strony wszystkie powołane przy WSIiZ instytuty oraz centra mają na celu rozwój działalności naukowo-badawczej, usługowej oraz eksperckiej we współpracy z otoczeniem samorządowym i biznesowym, nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej oraz europejskiej. Do najważniejszych jednostek WSIiZ działających na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności firm należą: Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Instytut Gospodarki, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Biuro Projektów, Centrum Usług Informatycznych, Instytut Informatyki Biomedycznej, Instytut Komunikacji i Sztuki Cyfrowej.

Ponadto WSIiZ realizuje projekty o szerokim spektrum tematycznym. Są to projekty: naukowo-badawcze, rozwojowe, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne w ramach takich programów jak: 7 Program Ramowy, PO Kapitał Ludzki (priorytety regionalne i centralne) PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Innowacyjna Gospodarka, Norweski Mechanizm Finansowy, Program Lifelong Learning. Wśród projektów naukowo-badawczych zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji w ramach badań własnych i dotacji statutowej oraz w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki warto wymienić projekty w obszarze nauk o zdrowiu, ICT, ekonomii.

Wykorzystując potencjał kadrowy oraz infrastrukturę Uczelnia pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Problematyka realizowanych projektów naukowo-badawczych dotyczy problemów kluczowych dla rozwoju innowacyjności regionu i społeczności województwa podkarpackiego. Dotychczas zrealizowano projekty za łączną kwotę ponad 130 mln złotych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O INICJATYWACH SIECI: