REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących 3 latach dla naprawy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Fundusz REACT-EU ma być głównym źródłem pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną.

REACT-UE jest częścią NextGenerationEU i będzie koncentrował się na wspieraniu odporności na rynku pracy, na zatrudnieniu, MŚP, rodzinach o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych podstaw transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Proponowane jest aby w ramach programu REACT-EU uruchomić granty  skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wesprą je w dostosowaniu się do prowadzenia działalności w warunkach pandemii Covid-19 oraz pomogą w odzyskaniu popytu po kryzysie. Pieniądze z tego pakietu mają być wydane do końca 2023 roku .

Może to być pomoc w realizacji niezbędnych inwestycji spowodowanych koniecznością zmiany organizacji pracy, doposażeniu stanowisk pracy, czy wsparcie szkoleń pracowników związanych z pracą zdalną, dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych, zakup urządzeń sanitarnych czy digitalizację dokumentacji. Pomoc miałaby również wesprzeć firmy w odzyskaniu przez nie popytu na produkty czy usługi sprzed kryzysu.

W celu szybkiego korzystania z REACT-EU państwa członkowskie powinny postępować zgodnie z zaleceniami Komisji zawartymi w pismach:

  • należy kierować działania na obszary geograficzne, których gospodarka ucierpiała najsilniej w wyniku pandemii i które są najmniej odporne;
  • uwzględniać zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru;
  • przestrzegać zasady partnerstwa.

Należy również zmobilizować zasoby REACT-EU na projekty wspierające ambicje klimatyczne UE. Projekty powinny również uwzględniać konsekwencje pandemii i ułatwiać przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę oraz bardziej odporne społeczeństwa.

  • Listy są dostępne tutaj