KREDYT TECHNOLOGICZNY FENG 2021-2027

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów / świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone.

Harmonogram programu:

23 marca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków

31 maja 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Kto może skorzystać z Kredytu technologicznego?

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest rozpoczęcie produkcji towarów / świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone na podstawie:

 • zakupu i wdrożenia nowej technologii lub
 • wdrożenia własnej nowej technologii.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki takie jak np.:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Warto wiedzieć! Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej.

Dofinansowania nie będą udzielane na zakup środków trwałych, w których już została wdrożona nowa technologia. Takim przypadkiem jest zakup i uruchomienie gotowej linii technologicznej, w której jest wykorzystywana nowa technologia. Technologię tę wdrożył producent urządzenia na etapie jego konstruowania, a przedsiębiorca (nabywca linii technologicznej) jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Szczegółowe informacje na temat Kredytu Technologicznego dostępne są na STRONIE

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres:

?fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem ?22 475 88 88