MOŻLIWOŚCIDOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Szanowni Przedsiębiorcy!

Poniżej przedstawiamy listę aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie Państwa projektów.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Ośrodkiem EEN, pod adresem: een@wsiz.edu.pl lub wchoma@wsiz.edu.pl

PO IR 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Termin naboru:    

runda IX – od 01.10.2020 r. do 30.12.2020 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów

kwalifikowalnych projektu.

PO IR 2.3.: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ 2.3.6. Granty na Eurogranty

Termin naboru: od 21.01.2020r. do 12.01.2021r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy działający:

1) samodzielnie albo

2) w konsorcjum:

a) jako koordynator albo lider work package

albo

b) członek konsorcjum (partner).

Zakres wsparcia

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Przygotowanie Eurograntu może obejmować działania:

1) związane z opracowaniem studium wykonalności;

2) podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu;

3) polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;

4) związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant;

5) podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania jest złożenie we wniosku o dofinansowanie oświadczenia o zobowiązaniu się do aplikowania o Eurogrant, samodzielnie lub w ramach konsorcjum, do określonego Programu UE, do którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie w ramach tego naboru, w tym w szczególności czy w naborze:

1) dopuszcza się składanie wniosku/aplikacji o Eurogrant w konsorcjum;

2) wymaga się przygotowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE.

Dofinansowanie dotyczy to programów:

­ Horyzont 2020

­ COSME

­ Kreatywna Europa

– LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum

(partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

PO IR 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Terminy naboru:

od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5)

od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6)

od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r. (runda 7)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

W ramach poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zakres wsparcia

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy – mikro/małe – max 70% średnie – max 60%.

PO IR 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. “Szybka ścieżka” KORONAWIRUSY

Termin naboru: od 05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

  1. Przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
  2. Przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw,

albo

  • Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

 – w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

– liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

-udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

–  w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Zakres wsparcia

Prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

IP udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 12.1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 12.2. eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;

2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;

200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;

2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

PO PW 1.4 Wzór na konkurencję – etap II 

Terminy naboru

runda XI – od 01.11.2020 do 31.12.2020

runda XII – od 01.01.2021 do 28.02.2021

runda XIII – od 01.03.2021 do 30.04.2021

runda XIV – od 01.05.2021 do 30.06.2021

runda XV – 01.07.2021 do 31.08.2021

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań  z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.Maksymalna intensywność dofinansowaniaprojektu na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.