NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH ŚCIEŻKI SMART NA PROJEKTY REALIZOWANE W KONSORCJACH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 1 Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców.

Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

•        dużych przedsiębiorstw lub

•        dużych przedsiębiorstw i MŚP lub

•        dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

•        MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

•        dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo!!

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują:

  • Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
  • Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
  • Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
  • Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
  • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;
  • Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;  
  • Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji.

Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom oraz kwota dofinansowania projektu uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo;           

2 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków planowany jest od 15.12.2023 do 08.02.2024. Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na STRONIE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!!