SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA FIRM Z OBSZARU MŚP W TEMATYCE – OZNACZENIE CE, BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW, WPROWADZANIE DO OBROTU / ODDAWANIE DO UŻYTKU TOWARÓW I WYROBÓW NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ(W TYM POLSKI)

Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego doradztwa.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie m.in.:

  • dobór odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie do wyrobu,
  • dobór procedury oceny zgodności,
  • określenie aktualnych norm zharmonizowanych,
  • przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka,
  • dostosowywanie wyrobów do określonych prawnie wymagań,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
  • sporządzanie deklaracji zgodności WE/UE,
  • oznakowanie wyrobów oznaczeniem CE,
  • i inne – według indywidualnych potrzeb klienta w obszarze tej tematyki.

Specjalistyczne usługi doradcze świadczyć będzie za pośrednictwem naszego ośrodka Enterprise Europe Network  Pan Maciej Kwaśny , absolwent Politechniki Śląskiej.

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się oceną zgodności wyrobów, w tym maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE oraz zharmonizowanymi z nimi normami. Jest certyfikowanym Audytorem Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004/OHSAS.

Specjalistyczne doradztwo realizowane będzie  na podstawie kontaktu e- mailowego.

Pytania do Pana Macieja Kwaśnego, proszę przesyłać na adres e- mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  lub  een@wsiz.edu.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network, zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

 ?17 860 57 45

  ?jbednarz@wsiz.edu.pl