Woda w centrum zainteresowania. NCBR uruchamia program „Hydrostrateg”

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło przygotowany przez NCBR Rządowy Program Strategiczny „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
  • woda w mieście
  • żegluga śródlądowa

W ramach każdego z obszarów wskazano odpowiadający mu zakres tematyczny.

Program Hydrostrateg pozwoli na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas do rozwiązania  istotnych kwestii związanych z wodą tj. zarządzania powodzią, zaopatrzenia odbiorców w wodę, poprawę jakości wody oraz wzrostu znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Budżet całego Programu wynosi 800 mln zł.

Pierwszy konkurs w ramach programu planowany jest pod koniec II kwartału 2022 r.