Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia lub usługi doradczej dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, w tematyce związanej z wprowadzeniem do obrotu, oddawaniem do użytku towarów/wyrobów na rynek UE, w tym Polski, oraz w tematyce oznaczenia  CE, procedur oceny zgodności i bezpieczeństwa produktów

Nabór otwarty przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Szczegóły dotyczące realizacji szkolenia:

1.Planowany termin realizacji szkolenia – do końca 2023r.;

2.Forma szkolenia – stacjonarne lub on – line – do ustalenia przez organizatora;

3.Czas trwania szkolenia – max. do 6 godzin zegarowych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania specjalistycznej usługi doradczej dla zainteresowanego przedsiębiorcy, wówczas szczegóły dotyczące realizacji takiej usługi, będą wyglądały następująco:

 1. Termin realizacji specjalistycznej usługi doradczej – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy(indywidualne ustalenie z przedsiębiorcą – maksymalny termin na wykonanie usługi doradczej w tej tematyce – do końca 2023 roku);
 2. Ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi doradczej – maksymalnie 10 godzin zegarowych;
 3. Kwota brutto za przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej nie może przekraczać 300 zł brutto za 1 godzinę(60 min.)specjalistycznego doradztwa.

Wymagania dotyczące eksperta – praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

 •  oznakowania wyrobów oznaczeniem CE;
 •  doboru procedury oceny zgodności;
 •  doboru odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie do wyrobu;
 •  określenia aktualnych norm zharmonizowanych;
 •  przeprowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka;
 •  dostosowania wyrobów do określonych prawnie wymagań;
 •  przygotowania dokumentacji technicznej;
 •  sporządzenia deklaracji zgodności WE/UE;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców w w/w tematyce;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 15:00, następujących dokumentów:

 1. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.